COMING SOON...

OVER STICHTING COSIMO NEDERLAND
Stichting Cosimo Nederland (hierna: St. Cosimo) houdt zich bezig met het ondersteunen van cultuurmakers en culturele ondernemers door middel van funding en communicatie bij het ontwikkelen en realiseren van culturele projecten. Dit gaat met name om muziek, dans, kleinkunst, evenementen en beeldende kunst en dan specifiek om projecten die een hoge artistieke of maatschappelijke waarde dienen te hebben. St. Cosimo is opgericht als reactie op de actuele stand van zaken binnen de Nederlandse culturele sector. Veel culturele organisaties en professionals vinden veelal slechts beperkt toegang tot lokale, nationale en Europese-subsidies en/of donaties, grotendeels vanwege een beperkt aanbod, de complexe aanvraagprocedures en een hoge mate van concurrentie. Ook bezit een groot gedeelte van deze organisaties niet van zichzelf de financiële slagkracht of reserves om al hun geambieerde projecten te kunnen realiseren. Mede hierdoor worden veel kwalitatief hoogwaardige culturele projecten moeilijk haalbaar geacht. De stichting heeft de ambitie om deze projecten wel mogelijk te maken door het werven van donaties, giften en schenkingen van bedrijven.
MISSIE
Het bevorderen van samenwerking en wederzijdse empowerment tussen de overheid, zakelijke en culturele werelden door middel van de oprichting van innovatieve praktijken voor o.a. de private financiering en internationale netwerken. Deze gecoördineerde inspanning zou de creatieve sector van Nederland duurzamer maken.
BELEIDSPLAN
Het vermogen van de stichting wordt onder meer gevormd door: ○ Donaties;
○ Schenkingen;
○ Verkrijgingen
krachten erfrecht, waarbij in geval van erfgenaamschap dat uitsluitend kan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
○ Subsidies
○ Bijdragen van derden
○ Baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten
○ Andere inkomsten
VISIE
De visie van St. Cosimo is om de duurzame ontwikkeling te vergemakkelijken door een geavanceerd model te implementeren op het gebied van financiering en communicatie. Dit gebeurt vanuit St. Cosimo structureel in nauwe samenwerking tussen zowel lokale, nationale en Europese overheden.
BELONINGSBELEID
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
BESTUUR
Voorzitter: Merlijn Poolman
Secretaris: Anastasija Zihareva
Penningmeester: Robert Bangma
CONTACT
Stichting Cosimo Nederland info@cosimofoundation.nl Paulus Potterstraat 20, 9718 TJ Groningen RSIN nummer is: 856188293 KVK nummer is: 65617975