Stichting COSIMO Nederland (hierna: St. COSIMO) houdt zich bezig met het ondersteunen van cultuurmakers en culturele ondernemers door middel van funding en communicatie bij het ontwikkelen en realiseren van culturele projecten.

Dit gaat met name om muziek, dans, kleinkunst, evenementen en beeldende kunst en dan specifiek om projecten die een hoge artistieke of maatschappelijke waarde dienen te hebben. St. COSIMO is opgericht als reactie op de actuele stand van zaken binnen de Nederlandse culturele sector.

Veel culturele organisaties en professionals vinden slechts beperkt toegang tot lokale, nationale en Europese-subsidies en/of donaties, grotendeels vanwege een beperkt aanbod, complexe aanvraagprocedures en een hoge mate van concurrentie. Ook bezitten ze vaak niet van zichzelf de financiële slagkracht of reserves om al hun geambieerde projecten te kunnen realiseren.

Mede hierdoor worden veel kwalitatief hoogwaardige culturele projecten moeilijk haalbaar geacht. De stichting heeft de ambitie om deze projecten wel mogelijk te maken door het werven van donaties, giften en schenkingen van bedrijven.

MISSIE

Het bevorderen van samenwerking en wederzijdse empowerment tussen de overheid, zakelijke en culturele werelden door middel van de oprichting van innovatieve praktijken voor o.a. de private financiering en internationale netwerken. Deze gecoördineerde inspanning zou de creatieve sector van Nederland duurzamer maken

VISIE

De visie van St. COSIMO is om de duurzame ontwikkeling te vergemakkelijken door een geavanceerd model te implementeren op het gebied van financiering en communicatie.
Dit gebeurt vanuit St. COSIMO structureel in nauwe samenwerking tussen zowel lokale, nationale en Europese overheden.

DOELSTELLING

Werven van gelden en gunnen van donaties aan de cultuur sector

St. COSIMO heeft als doel om de overheid én het bedrijfsleven te stimuleren om een bijdrage te leveren aan de nationale culturele sector. Zij beoogt dit te bereiken door het mogelijk maken van een grotere betrokkenheid van o.a. het bedrijfsleven bij culturele en maatschappelijke projecten in eigen dorp, stad of land.

Op deze wijze ontstaat een lokaal netwerk waar zowel het bedrijfsleven, de culturele sector, als de lokale bevolking van zal profiteren. St. COSIMO benadert bedrijven actief met een overzicht van bestaande lokale culturele initiatieven die de stichting wenst te ondersteunen door middel van een donatie en via marketing.

Deze bedrijven worden door de stichting gestimuleerd om hieraan bij te dragen door aan de stichting te schenken of te doneren. Deze bijdragen worden gebruikt om de juiste projecten passend te kunnen ondersteunen.

BELEIDSPLAN

Het vermogen van de stichting wordt onder meer gevormd door:

Donaties;

Schenkingen;

Verkrijgingen krachten erfrecht, waarbij in geval van erfgenaamschap dat uitsluitend kan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;

Subsidies;

Bijdragen van derden;

Baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;

Andere inkomsten

BESTUUR

Voorzitter: Merlijn Poolman
Secretaris: Anastasija Zihareva
Penningmeester: Bastiaan Molenaar

BELONINGSBELEID

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

COSIMO VOOR BEDRIJVEN

Steeds meer bedrijven voelen de drang om waarde toe te voegen aan de samenleving en hun merken te versterken door creatieve, culturele of gemeenschaps-projecten te realiseren.

COSIMO vindt jouw perfecte match!

De bedrijven en projecten worden door Stichting COSIMO Nederland aan elkaar gekoppeld op basis van overeenkomstige raakvlakken zoals op het gebied van duurzaamheid, diversiteit of simpelweg de gedeelde liefde voor een bepaalde vorm van cultuuruitingen.

COSIMO VOOR CREATIEVELINGEN

COSIMO trekt bedrijfsfinanciering aan voor unieke en relevante culturele projecten voor muziek, hedendaagse kunst, podiumkunsten, beeldende kunst, fotografie, film, digitale kunst, VR, straatkunst, interdisciplinaire projecten, design, evenementen.

CONTACT

Stichting COSIMO Nederland
info@cosimofoundation.nl

Paulus Potterstraat 20
9718 TJ Groningen

RSIN-nummer: 856188293
KVK-nummer: 65617975